ดนตรี ป.6
1 องค์ประกอบดนตรี
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบดนตรีไทย
https://www.youtube.com/watch?v=72DXxRwtUaU

เรื่อง 1.2 องค์ประกอบดนตรีสากล
https://www.youtube.com/watch?v=0gq7CUl6CEo

แบบฝึกหัด
https://docs.google.com/forms/d/1X_HhSokmRJFN7VLgz3Rf8-QnpFfEJF6iNYZ2wLF8yoU/edit


เรื่อง 1.3 ศัพท์สังคีต
1 ศัพท์สังคีตทางดนตรีไทย
https://www.youtube.com/watch?v=7noARPKSYXo
https://www.youtube.com/watch?v=OkWua16fwBM
https://www.youtube.com/watch?v=cTWXod9jnM0

2 ศัพท์สังคีตทางดนตรีสากล
https://www.youtube.com/watch?v=snT2jLpTqck
https://www.youtube.com/watch?v=-W79ONC1duw

แบบฝึกหัด
https://docs.google.com/forms/d/1bW32OTjduENPKcF66wHwJ3WYxUwxHq2rNfDO1Mxgdk4/edit


เรื่อง 1.4 การบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อเพลง
1 องค์ประกอบในบทเพลง
https://www.youtube.com/watch?v=1DEYgVYzR74
https://www.youtube.com/watch?v=r2pxIBp5ybo

2 คุณภาพเสียงในบทเพลง
https://www.youtube.com/watch?v=QwT992NL2Co

แบบฝึกหัด
https://docs.google.com/forms/d/1qNLHyMwr6HEiRBuUTXk9AZlnbyf6U1h7tFOZZCpzsRU/edit


2 ดนตรีน่าศึกษา
2.1 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
https://www.youtube.com/watch?v=SXIWVO5LMtY

2.2 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
https://www.youtube.com/watch?v=sbUMmQSfpec

2.3 บทบาทหนน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยแต่ล่ะท้องถิ่น
   1 เครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=EFkLqm8TX-E

   2 เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง
https://www.youtube.com/watch?v=7RagnG9K6bw
https://www.youtube.com/watch?v=St-2cBh2kpE

   3 เครื่องดนตรีไทยภาคอีสาน
 https://www.youtube.com/watch?v=QrgAz2l8CnA
https://www.youtube.com/watch?v=qd9iuuGOico

   4 เครื่องดนตรีไทยภาคใต้
https://www.youtube.com/watch?v=zFq2iJq4rBM
https://www.youtube.com/watch?v=qpFeH_juDig